สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเหล่าใหญ่)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเหล่าใหญ่)

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านเหล่าใหญ่)
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
หน่วยงานหลัก สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
หน่วยงานร่วม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อชุมชน บ้านเหล่าใหญ่
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 150 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 095-9592598 chayakom.ph@rmuti.ac.th
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ขอนแก่น place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เนื่องในการพัฒนาคนบนพื้นฐานองค์ความรู้จากงานบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญอีกหนึ่งเป้าหมายและพันธกิจหลักที่สามารถจะสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างชุมชน ให้มีความยั่งยืนต่อเนื่อง และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานซึ่งจัดให้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการหมู่บ้านราชมงคลที่เน้นส่งเสริ่มและขับเคลื่อนให้คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตและดำรงชีพด้วยความพออยู่พอกิน สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีกระบวนทัศน์ที่เน้นในเรื่องของการการพัฒนาคน ดังนั้น “การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ต้องสร้างพื้นฐาน ความพออยู่พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยสร้างความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป” เพื่อน้อมนำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ดังกล่าว ทางคณะผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้หมู่บ้านราชมงคล ซึ่งจากนิยามความหมายของความคำว่าหมู่บ้านราชมงคลอีสาน นั้นหมายถึงหมู่บ้านที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์บริบทชุมชน ระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนค้นพบประเด็นปัญหาสำคัญ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและดึงศึกษยภาพที่โดดเด่นของหมู่บ้านหรือชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการประสมประสานองค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์วิชาของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านหรือชุมชน และนำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างคน สร้างงาน สาร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านหรือชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งนืน จนสามารถเป็นหมู่บ้านราชมงคลอีสานต้นแบบ สำหรับชุมชนอื่นๆ ต่อไป
ชุมชนในหมู่บ้านเหล่าใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพดังกล่าวเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรักใคร่สามัคคีมีความสุขในขนบประเพณี ฮีต 12 ครอง 14 และอาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำเกษตรกรรมทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หลังจากหมดช่วงระยะการทำนำถั่วลิสงที่มีการปลูกแทบทุกครัวเรือนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน อาธิการทำถั่วตัดสมุนไพร เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้อีกทางให้กับกลุ่มเกษตรกร แม่บ้านและใช้ผลประโยชน์จากพืชอายุสั้นที่ปลูกไว้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ทั้งนี้ การแปรรูปและการส่งออกเพื่อจัดจำหน่ายหารายได้ยังอยู่ในกระบวนการที่ทั้งผ่านพ่อค้าคนกลาง การจัดบริการส่งให้ หรือการออกจำหน่วยในร้านค้าชุมชนตลอดจนตามงานประเพณีสำคัญที่ทางราชการได้จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ
จากการวิเคราะห์บริบทชุมชนเบื้องต้นของหมู่บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นนี้ ประกอบไปด้วย 2 หมู่ คือหมู่ 8 และหมู่ 10 อันมีผู้ใหญ่บ้านประพันธ์ ดงใหญ่ หมู่ 8 เป็นผู้นำและมีนางกาญกาญจนา กรองไตร ประธานกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายภายในท้องถิ่น วัตถุดิบปลอดจากสารเคมีและใช้ส่วนผสมที่เน้นเพื่อความใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคโดยการเพิ่มสมุนไพรเข้าไปให้เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการจัดจำหน่ายและต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง การพัฒนาดังกล่าวสามารถส่งผลและต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและอาจนำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากรายได้จากการทำเกษตรกรรม การศึกษาบริบทชุมชนให้ครอบคลุมทุกประเด็นโดยใช้องค์ความรู้จากการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากหมู่บ้านมีความโดดเด่นของพื้นที่และชาวบ้านพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องการการพัฒนา ระยะทางการเดินทางไปยังหมู่บ้านเหล่าใหญ่ไม่เกิน 100 กิโลเมตรจากมหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือชุมชนมีผู้นำหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือกันด้วยความรักใคร่สามัคคี อันจะผลักดันให้โครงการหมู่บ้านราชมงคลสำเร็จไปได้ด้วยการแก้ไขในประเด็นปัญหาต่างๆ หลังจากการทำบริบทชุมชนในด้านที่หลากหลายและครอบคลุม อาธิ ทางด้านกายภาย ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชุมในหมู่บ้านเหล่าใหญ่ได้มีการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชปณิธาณในเศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ของหมู่บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
- เพื่อจัดทำและสร้างแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ตรงตามความต้องการของชุมชนที่อาศัยในหมู่บ้านเหล่าใหญ่ ในทุกด้านและครอบคลุมภายในระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี
- เพื่อสร้างกลุ่มผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆของแผนพัฒนาหมู่บ้าน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย nantawan_6726 nantawan_6726 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 18:23 น.