สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ Start up Plus A จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
หน่วยงานหลัก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อชุมชน ผู้ประการ SMEs ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 15 ผู้ประกอบการ
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1.อาจารย์ธีรุตย์ กนกธร
2.ผศ.ดร.ปิ่นปินัทธ์ จ่าดา
3.อาจารย์พิจิตต์ รอยศิริกุล
4.อาจารย์ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค
5.คุณรัตยา โสวรรณปรีชา
การติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 13 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
งบประมาณ 163,333.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ประกอบการใหม่ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมการบินในเขต EEC
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
พัฒนาความรู้เรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินทั้งประเภท อาหาร ของใช้ ของฝาก และของที่ระลึก
ข้อมูลประเด็นปัญหา
เขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในเขต EEC ซึ่งจะมีสนามบินอู่ตะเภา เชื่อมต่อกับอีก 2 สนามบินหลัก คือสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ส่งผลให้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อตอบรับการเติบโต
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ใกล้สนามบินอู่ตะเภาเหมาะแก่การทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธุรกิจการบิน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

เชิญผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ที่มีประสบการณ์ส่งสินค้าขายต่างประเทศมาถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการ

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ให้มีการสร้างนวัตกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kriangkrai.sa01 kriangkrai.sa01 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 11:32 น.