สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงงานพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงงานพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงงานพัฒนากลยุทธ์สำหรับกิจการนวดแผนไทย : กรณีศึกษาร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานร่วม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อชุมชน ร้านนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์คณิศรา ธัญสุนทรสกุล
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา 1. นางสาวศศิธร ฉิมรักแก้ว
2. นางสาวนิภาพร ทิพย์ทอง
3. นางสาวชนนิกานต์ สุโทษา
4. นายชิตณรงค์ แก้วนารี
5. นางสาวมะลิษา สัตตะพันธ์
6. นางสาวผกามาศ ศักดิ์ศรี
การติดต่อ 0894221212
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 สิงหาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
อุดรธานี เมืองอุดรธานี บ้านจั่น place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ร้านนวดแผนไทยบ้านจั่นเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ. 2558 ร้านนวดแผนไทยบ้านจั่นเป็นร้านนวดเล็กๆตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี เป็นร้านสำหรับการนวดจับเส้นแบบไทยๆ ได้ทำเป็นธุรกิจการให้บริการนวดแผนไทยและรักษาสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย โดยทางเทศบาลนครอุดรธานีเป็นคนสนับสนุนชุมชนต่างๆภายในจังหวัดอุดรธานี
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
1. พนักงานผู้ให้บริการมีประสบการณ์มากถึง 15-20 ปี ทำให้มีความชำนาญในการนวดสูงและเอาใจใส่ ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี มีอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ
2. ทางร้านมีการจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องที่น่าดึงดูดใจลูกค้า และมีการรับนวดนอกสถานที่
3. มีฐานลูกค้าเดิมที่เข้าใช้บริการร้านนวดแผนไทยบ้านจั่นเป็นประจำอยู่แล้ว
4. มีอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดครบถ้วนและมีมาตรฐาน และมีบริการที่ทำตามขั้นตอน เช่น หากลูกค้ามานวดเท้าก็จะมีน้ำให้แช่ล้างเท้า
ข้อมูลประเด็นปัญหา
1. ร้านนวดแผนไทยบ้านจั่นยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
2. การตกแต่งร้านยังไม่เป็นที่น่าสนใจและไม่สะดุดตามากนัก
3. พนักงานผู้ให้บริการที่มีอายุน้อยมักจะอยู่ไม่คงทนและมีการเข้าออกเป็นประจำ
4. ไม่มีพื้นที่จอดรถสำหรับลูกค้า
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
1. สภาวะการแข่งขันรูปแบบการนวดค่อนข้างสูง ทำให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปบางส่วน
2. มีการบริการอื่นมาทดแทน เช่น การนวดสมุนไพร การนวดสปา การนวดน้ำมัน เป็นต้น
3. ในพื้นที่ใกล้เคียงมีร้านคู่แข่งขันจำนวนมากทำให้ลูกค้าเลือกรับบริการได้หลายร้าน
4. การกำหนดอัตราค่าบริการที่อยู่ในข้อจำกัดของเทศบาลทำให้พนักงานผู้ให้บริการกับนายจ้าง
แบ่งส่วนกัน และทำให้การจัดโปรโมชั่นส่วนลดนายจ้างจะเป็นผู้เสียเปรียบเพราะนายจ้างต้องออกเอง

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. แนวคิดการวิเคราะห์ SWOT
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนผสมการตลาดบริการ 7P (Service Marketing Mix)
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

การนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณมีต้นตำรามาจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีมานานกว่า 2,500 ปี และเผยแพร่กว้างขวางออกจนถึงระดับนานาชาติรวมทั้งประเทศไทย แต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อใด การนวดแผนไทยหรือการนวดแผนโบราณเป็นการนวดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์บำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการนวดแผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการประคบ จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน
เทศบาลนครอุดรธานีได้มีโครงการจัดตั้งร้านนวดแผนไทยขึ้นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ในปี 2545 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนกลุ่มการนวดแผนไทย เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่อยากนวดผ่อนคลายหรือมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ซึ่งเป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพโดยมีเทศบาลนครอุดรธานีและสาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินกิจการทุกๆ 1 เดือน อย่างสม่ำเสมอ
กิจการนวดแผนไทยบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการการนวดแผนไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Thai Massage คือการนวดแผนไทยแบบโดยรวมไม่เน้นจุดใดจุดหนึ่ง และ Foot Massage คือการนวดบริเวณตั้งแต่หัวเข่าไปถึงเท้า โดยที่กิจการได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ในการนวดเป็นน้ำมันสปา ยาหม่อง และแป้งฝุ่น
กิจการนวดแผนไทยบ้านจั่น มีความต้องการที่จะพัฒนาให้กิจการของผู้ประกอบการให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และจะทำให้ลูกค้ามีความประทับใจทุกครั้งหลังการให้บริการ แต่ในละแวกใกล้เคียงมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก และไม่มีจุดเด่นภายในกิจการ ทำให้ไม่มีความโดดเด่น ผู้ศึกษาต้องการที่จะพัฒนากลยุทธ์เพื่อนำมาปรับใช้ให้กิจการโดดเด่นและดึงดูดลูกค้าเพื่อให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • กิจการนวดแผนไทย

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน find_in_page
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย udonthani_ru udonthani_ru เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 09:33 น.