สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานหลัก กองส่งเสริมการบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 2.บ้านหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3.ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 4.บ้านป้อม ตำบลบ้านป้อม อำเภอบ้านป้อม จังหวัดสุโขทัย 5.บ้านหัวแท ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6.บ้านย่านยาว ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 7.ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 8.ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กลุ่มเป้าหมายใหม่ จำนวน 3 พื้นที่และอื่นๆ ตามร้องขอ ได้แก่ 1.ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3.ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ดร.สมคิด คำแหง
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 055-968628
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พิษณุโลก place directions
พิษณุโลก บางกระทุ่ม สนามคลี place directions
พิษณุโลก เนินมะปราง ไทยย้อย place directions
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านกร่าง place directions
พิษณุโลก บางกระทุ่ม โคกสลุด place directions
พิษณุโลก วังทอง พันชาลี place directions
พิษณุโลก วังทอง ท่าหมื่นราม place directions
อุตรดิตถ์ ตรอน หาดสองแคว place directions
สุโขทัย คีรีมาศ บ้านป้อม place directions
สุโขทัย กงไกรลาศ บ้านใหม่สุขเกษม place directions
เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง place directions
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1. ชุมชนได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งทั้งคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
2. เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ถ่ายทอดให้กันประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
3. มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพและรายได้ในระดับชุมชน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถนำทรัพยากรเหล่านั้น มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยบูรณาการความร่วมมือจากการหน่วยงานภายในและภายนอก ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนำไปสู่การถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรมตามบริบทและศักยภาพของชุมชน อีกทั้งยังเป็น การสร้างพื้นที่บริการวิชาการให้นิสิต คณาจารย์มีห้องปฏิบัติในชุมชนโดยฝีกปฏิบัติจริงตามความเชี่ยวชาญและ ความชำนาญของตนเองทั้งด้านการการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงพื้นที่มาช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเหมาะสม
ดังนั้น การดำเนินโครงการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุน พัฒนา และเสริมสร้างทักษะความสามารถของชุมชน/กลุ่มอาชีพให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นไปสู่การประยุกต์/แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดการสูญเสียทรัพยากร โดยเปล่าประโยชน์ ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกและมุมมองทางความคิดที่หลากหลายให้แก่ชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ตามศักยภาพและความสามารถของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย jantana8628 jantana8628 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 15:14 น.