สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุชีวิตดีมีความสุข

ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุชีวิตดีมีความสุข
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
หน่วยงานร่วม 55/56 ซ.สามมิตร ต.บางพลีใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10540
ชื่อชุมชน 55/56 ซอยสามมิตร ตำบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.อภิรัตน์ รสหวาน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 093-2657490
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
กาฬสินธุ์ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยประสานกับอบต. และอสม. คลองขาม

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข การดูแลตนเองให้มีความสุข

ประเมินคุณค่าโครงการ

คุณค่าที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้น
1 เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน
2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ
3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
4 การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ
5 เกิดกระบวนการชุมชน
6 มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 12:02 น.