การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในหอพักนอนโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในหอพักนอนโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในหอพักนอนโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อชุมชน บ้านยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ และคณะนักวิจัย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวังดเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อ.ดร. รัฐพล พรหมมาศ
อ.ดร. ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ
ผศ.ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม
อ.ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์
ดร. ณรงค์ อภัยใจ
นางสาววฬียาพร ธารเหลือทอง
นางสาวศิริมล เทพจันทร์
นางสาวจิราภรณ์ ไชยวัง
นายจรัส สุพรรณ์
นางวัชรี สุพรรณ์
นางวิลาสินี ทองเงิน
นายสงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว
นางสาวสมจิต ตาค าแสง
นายจิรเมธ จันทบูรณ์
รศ.ดร. ขวัญชัย รัตนเสถียร ประธานที่ปรึกษา
รศ. อุทุมมา มัฆะเนมี ที่ปรึกษา
ผศ. ร้อยเอก ดร. พิศักดิ์ ชินชัย ที่ปรึกษา
อ.สินอาจ ล าพูนพงศ์ ที่ปรึกษา
อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ที่ปรึกษา
การติดต่อ 0947100091
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562
งบประมาณ 1,350,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ภาคเหนือ place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย พื้นที่เฉพาะ:พื้นที่สูง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ความพร้อมในความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ทักษะชีวิตการใช้ชีวิตของนักเรียน. เด็กและเยาวชนในพื้นที่
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในหอพักนอนโรงเรียนพื้นที่สูง

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • เด็กและเยาวชน
  • ทักษะชีวิต
  • โรงเรียนพื้นที่สูง

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย Drsupat911 Drsupat911 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 15:22 น.