การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุรินทร์ อุ่นเสน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2532 โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ที่มีนโยบายในการจัดแหล่งที่อยู่อาศัยภายในชุมชนรอบ ๆ นวนครให้เป็นระเบียบ เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั่วคราวของพนักงานและนักศึกษา จึงได้วางแผนผังชุมชนและสร้างอาคารสำหรับพักอาศัยใหม่ทั้งหมด และตั้งชื่อชุมชนเป็นนวนครวิลล่า ซึ่งต่อมาได้รวมกับบริเวณที่อยู่อาศัยที่เป็นแฟลต ชุมชนจึงได้ชื่อใหม่ว่า นวนครวิลล่า-แฟลต สมาชิกของชุมชนร้อยละ 90 อพยพหรือย้ายมาจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อมาพักอาศัยชั่วคราวและมักจะย้ายกลับภูมิลำเนาเมื่อสิ้นสุดจากการทำงาน ดังนั้นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนจะเป็นแบบสากล กล่าวคือ เมื่อถึงวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือ
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีกิจกรรมที่ส่วนกลางให้ชาวชุมชนได้เข้าร่วม ตลอดจนการแต่งกาย ภาษา และศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ จะเหมือนกับภาคกลางโดยทั่วไป
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ชาวบ้านมีความคิดเห็นว่า สภาพเศรษฐกิจในชุมชนปานกลาง เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคล้ายๆ กัน คือ พนักงานบริษัท หรือ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามรายจ่ายก็ยังคงมีมากกว่ารายได้ ดังนั้นจึงควรมีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว
ข้อมูลประเด็นปัญหา
• ประชาชนขาดการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการและการตลาด
• ประชาชนขาดการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
ต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และองค์ความรู้การทำแชมพูสมุนไพร การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่าง
ปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
ผลสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต พบว่า ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนเมือง ลักษณะที่พักอาศัยเป็นตึกแถวและอาคารหอพัก สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและค้าขาย ประชากรอพยพมาจากแหล่งอื่นเพื่อมาประกอบอาชีพ เมื่อการทำงานสิ้นสุดลงมักจะย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมของตนเอง ดังนั้นจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและจำนวนประชากรจึงไม่คงที่ และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน โดยเน้นการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่าย บริหารจัดกล่าวกลุ่มโดยสมาชิกที่เข้ามาร่วม เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถทำเป็นอาชีพรองได้ และทำให้ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ลักษณะของอาชีพเน้นอาชีพที่สามารถขยายต่อยอดไปสู่ระดับสากลและใช้วัตถุดิบที่ชุมชนสามารถร่วมผลิตได้ ซึ่งครัวเรือนเป้าหมายมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการผลิตแชมพูสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ โดยต้องการขยายผลสู่ชุมชนและระดับสากลมากขึ้น
ดังนั้นหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและ
มีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้าน
มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต
 • แชมพูสมุนไพร
 • ตำบลคลองหนึ่ง
 • ปทุมธานี
 • หมู่ที่ 13

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 13:18 น.