กลุ่มพัฒนาเห็ด หมู่ที่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

กลุ่มพัฒนาเห็ด หมู่ที่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม กลุ่มพัฒนาเห็ด หมู่ที่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 8 คลองถ่ำตะบัน ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ระแหง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลระแหง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอลาดหลุมแก้ว ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อน้ำเชี่ยว บ้านคลองลาดหลุมแก้ว บ้านโยธา บ้านระแหง บ้านคลองโยธา บ้านคลองระแหง บ้านปลายคลองระแหง บ้านคลองถ้ำตะบัน บ้านคลองวัดบัวสุวรรณ บ้านคลองถ้ำตะบัน บ้านปลายคลองระแหง บ้านคลองตับผักชี

พื้นที่
เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อเงิน และ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองพระอุดม และ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมวัน
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คูขวาง และ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมวัน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หน้าไม้ และ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมวัน

สาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง
จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปจังหวัดปทุมธานีได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
1. กรุงเทพฯ-บางเขน-รังสิต-ปทุมธานี
2. กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี
3. กรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี
จากตัวเมืองเข้าสู่ตำบลระแหง โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 346 มุ่งหน้า อ.ลาดหลุมแก้ว ระยะทางจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนประชากรในพื้นที่หมู่ 8 ระแหง มีทั้งหมด 334 คน แยกออกเป็น ผู้ชาย 166 คน และ
ผู้หญิง 168 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) โดยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และ
ประชากรวัยแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้าไปทำงานในเขตเมือง
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระแหงพัฒนา มีสมาชิกจำนวน 30 คน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกประมาณ 50 คน และกลุ่มกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต สมาชิกประมาณ 50 คน : ข้อมูลจากอบต.ระแหง
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ปัญหาทางด้านการทำมาหากิน ขาดเงินทุน แหล่งนํ้า ที่ทำกิน ภัยธรรมชาติ การบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
หาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนอกเหนือจากการทำเกษตรหรือรับจ้างทั่วไป เช่น การสร้างกลุ่มแม่บ้าน สร้างกลุ่มอาชีพ

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

1) การดำเนินงานโครงการแบบมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับ และนำไปสู่ความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการ
2) การวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการที่เริ่มต้นจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้การดำเนินโครงการเกิดความยั่งยืน
3) การสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน ช่วยให้งานเกิดความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น
4) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนเป็นแรงเสริมอย่างหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินการประสบ
ความสำเร็จ

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • กลุ่มพัฒนาเห็ด
 • คลองถ่ำตะบัน
 • จ.ปทุมธานี
 • ต.ระแหง
 • หมู่ที่ 8
 • อ.ลาดหลุมแก้ว

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 13:11 น.