สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดภูเก็ต
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต และกองเลขนุการกิจ(1 ม.ค. 2566-31 พ.ค. 2566) 43,000.00                  
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 18,000.00                  
3 ค่าบริหารจัดการ(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 25,000.00                  
4 เวทีทบทวนข้อเสนอวิเคราะห์มติสมัชชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นเป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นโยบายสาธารณะ ปี 2566(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 24,000.00                  
5 เวที่เสริมสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัยในจังหวัดภูเก็ต(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 16,000.00                  
6 เวทีการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ(1 เม.ย. 2566-30 เม.ย. 2566) 0.00                  
7 เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ(1 พ.ค. 2566-31 พ.ค. 2566) 0.00                  
8 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา(1 มิ.ย. 2566-31 ก.ค. 2566) 11,000.00                  
9 เวทีนำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ประจำปปี 2566(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 43,000.00                  
รวม 180,000.00
1 ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต และกองเลขนุการกิจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 43,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดภูเก็ต และกองเลขนุการกิจ 0 43,000.00 -
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 18,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 18,000.00 -
3 ค่าบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 25,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 12,000.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 13,000.00 -
4 เวทีทบทวนข้อเสนอวิเคราะห์มติสมัชชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นเป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นโยบายสาธารณะ ปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 24,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 เวทีทบทวนข้อเสนอวิเคราะห์มติสมัชชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นเป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นโยบายสาธารณะ ปี 2566 0 24,000.00 -
5 เวที่เสริมสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัยในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 16,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 เวที่เสริมสร้างเชื่อมโยงเครือข่ายการขับเคลื่อนประเด็นสังคมสูงวัยในจังหวัดภูเก็ต 0 16,000.00 -
6 เวทีการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
1 - 30 เม.ย. 66 เวทีการอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ 0 0.00 -
7 เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
1 - 31 พ.ค. 66 เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 0 0.00 -
8 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 11,000.00 0 0.00
1 มิ.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา 0 11,000.00 -
9 เวทีนำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ประจำปปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 43,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 เวทีนำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ และเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ประจำปปี 2566 0 43,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:11 น.