สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดยะลา
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ประชุมกองเลขานุการกิจเพื่อวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย(1 ม.ค. 2566-31 ม.ค. 2566) 13,500.00                  
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2566-30 มิ.ย. 2566) 18,000.00                  
3 ค่าบริหารจัดการ(1 ม.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 21,500.00                  
4 การจัดเวทีทบบทวนและติดตามความก้าวกน้าประเด็นเกษตรปลอดภัย(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 26,000.00                  
5 การติดตามหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ(1 มี.ค. 2566-31 พ.ค. 2566) 38,000.00                  
6 การจัดการความรู้การสื่อสารสาธารณะ(1 มิ.ย. 2566-30 มิ.ย. 2566) 13,000.00                  
7 การประชุมคณะกรรมการและกองเลขานุการกิจ เพื่อนำเสนอผลงานขับเคลื่อนประเด็นเกษตรปลอดภัย(1 ก.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 50,000.00                  
รวม 180,000.00
1 ประชุมกองเลขานุการกิจเพื่อวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 13,500.00 0 0.00
1 - 31 ม.ค. 66 ประชุมกองเลขานุการกิจเพื่อวิเคราะห์ภาคีเครือข่าย 0 13,500.00 -
2 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 18,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 18,000.00 -
3 ค่าบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 21,500.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการไม่เกิน 10% 0 9,500.00 -
1 ม.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกิน 10% 0 12,000.00 -
4 การจัดเวทีทบบทวนและติดตามความก้าวกน้าประเด็นเกษตรปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 26,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 การจัดเวทีทบบทวนและติดตามความก้าวกน้าประเด็นเกษตรปลอดภัย 0 26,000.00 -
5 การติดตามหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 38,000.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 การติดตามหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ 0 38,000.00 -
6 การจัดการความรู้การสื่อสารสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 13,000.00 0 0.00
1 - 30 มิ.ย. 66 การจัดการความรู้การสื่อสารสาธารณะ 0 13,000.00 -
7 การประชุมคณะกรรมการและกองเลขานุการกิจ เพื่อนำเสนอผลงานขับเคลื่อนประเด็นเกษตรปลอดภัย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 50,000.00 0 0.00
1 - 31 ก.ค. 66 การประชุมคณะกรรมการและกองเลขานุการกิจ เพื่อนำเสนอผลงานขับเคลื่อนประเด็นเกษตรปลอดภัย 0 50,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:12 น.