การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน 1. โครงการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา 2558

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน 1. โครงการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา 2558

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน 1. โครงการเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางเปา 2558
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก คณะเทคนิคการแพทย์
หน่วยงานร่วม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตภัณฑ์เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อชุมชน บ้านยางเปา
ชื่อผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0951378934
ปี พ.ศ. 2558
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 350,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kwanchaithailand kwanchaithailand เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 13:55 น.