หลักสูตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์เมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักสูตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์เมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม หลักสูตรวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวทางการจัดการท่องเที่ยวบนฐานชุมชนเชิงสร้างสรรค์เมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สุราษฎร์ธานี เวียงสระ เวียงสระ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ ดร.ศิริพร เพ็งจันทร์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 00:44 น.