สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567
งบประมาณ 940,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67
1 กองทุนศูนย์เรียนรู้(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2567) 229,500.00                                                
2 กองทุนสมัครใจเข้าร่วม(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2567) 69,840.00                                                
รวม 299,340.00
1 กองทุนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 560 229,500.00 9 388,207.00
23 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 20 34,000.00 30,400.00
20 ม.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง 0 0.00 73,287.00
8 ก.พ. 66 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง 0 0.00 3,200.00
10 มิ.ย. 66 ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้ 0 0.00 0.00
8 พ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. และกรอกข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ 30 17,000.00 49,420.00
8 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 สนับสนุนพื้นที่จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67 510 178,500.00 104,850.00
9 - 15 ม.ค. 67 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ แผนการเงินและรายงานผลโครงการศูนย์เรียนรู้ 0 0.00 69,950.00
28 ก.พ. 67 ประชุมติดตามการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ แผนงานการเงินเข้าระบบ 0 0.00 18,000.00
23 - 24 เม.ย. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกับกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) 0 0.00 39,100.00
2 กองทุนสมัครใจเข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 182 69,840.00 4 151,125.00
10 ก.พ. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่กองทุนขยายผล 10 แห่ง 0 0.00 64,025.00
7 พ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. และกรอกข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ 32 17,340.00 17,600.00
9 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 สนับสนุนพื้นที่จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67 150 52,500.00 -
16 - 31 ม.ค. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ แผนการเงินและรายงานผลโครงการ กองทุนขยายผล 0 0.00 63,500.00
29 ก.พ. 67 ประชุมติดตามการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการ แผนงานการเงินเข้าระบบ กองทุนขยายผล 0 0.00 6,000.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 16:34 น.