สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

assignment
บันทึกกิจกรรม
ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้10 มิถุนายน 2566
10
มิถุนายน 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
 • ฟอร์มสรุปประชุมหรือกิจกรรม-เดือนมิถุนายน.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา
2.การทำความเข้าใจโปรแกรมก่อนการพัฒนาโครงการ
3.รายงานและทบทวนแผนกองทุนในปี 2566

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
1.1 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ  ทำให้ต้องมีการเก็บข้อมูลใหม่ในบางประเด็น
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เดิมผู้บริหารขอถอนตัวเนื่องจากมีภารกิจที่มาก และมีแผนการดำเนินงานที่จะทำไว้อยู่แล้ว
2. การแก้ไขปัญหา
2.1 ดำเนินการเก็บข้อมูลใหม่โดยให้ผู้นำ อสม. ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 เปลี่ยนพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่กองทุนขยายผล 10 แห่ง10 กุมภาพันธ์ 2566
10
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
2.การชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ และประเด็นที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.การแลกเปลี่ยนบทเรียนโครงการนวัตกรรมด้านพื้นที่ที่ดำเนินการ
4.ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมกองทุนตำบลในการกรอกข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพื้นที่ตำบล จำนวน  50 คน จากทั้งหมด 10 กองทุนขยายผลมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สุขภาพทั้ง 10 ประเด็น 2.เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียน นวัตกรรมโครงการที่แต่ละพื้นที่ดำเนินการ เพื่อนำไปประยุกต์การเขียนแผนงานโครงการด้านสุขภาพ 3.ตัวแทนคณะกรรมการทุนพื้นที่ตำบลขยายผลทั้ง 10 แห่งและทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอมีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมกองทุนตำบลในการเก็บข้อมูลสถานการณ์พื้นที่
4.ได้แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอต่อแนวทางการจัดอบรมพัฒนาโครงการฯ

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง8 กุมภาพันธ์ 2566
8
กุมภาพันธ์ 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
 • ฟอร์มสรุปประชุมหรือกิจกรรม-เดือนกุมภาพันธ์(เวทีMOU).docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
2.แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะในพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.การลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทั้ง 2 แห่ง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน  50 คน ในการผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพ จากเป้าหมายเดิม 12 แห่ง เป็น 17 แห่ง 2.มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน และข้อมูลสถานการณ์ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
3.บันทึกข้อตกลงในการร่วมมือบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง20 มกราคม 2566
20
มกราคม 2566รายงานจากพื้นที่ โดย อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
 • ฟอร์มสรุปประชุมหรือกิจกรรม-เดือนมกราคม.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
2.การชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ และประเด็นที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.การแลกเปลี่ยนบทเรียนโครงการนวัตกรรมด้านพื้นที่ที่ดำเนินการ
4.ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมกองทุนตำบลในการกรอกข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพื้นที่ตำบล จำนวน  60 คน มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สุขภาพทั้ง 10 ประเด็น 2.เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียน นวัตกรรมโครงการที่แต่ละพื้นที่ดำเนินการ เพื่อนำไปประยุกต์การเขียนแผนงานโครงการด้านสุขภาพ 3.ตัวแทนคณะกรรมการทุนพื้นที่ตำบลและทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอมีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมกองทุนตำบลในการเก็บข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 123 ธันวาคม 2565
23
ธันวาคม 2565รายงานจากพื้นที่ โดย อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
 • สรุปกิจกรรม-1-2301265.docx
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่ 2.ประสานงานคณะกรรมกองทุนพื้นที่ระดับตำบลเพื่อเข้าประชุม 3.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพื้นที่กองทุนศูนย์เรียนรู้

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีการเก็บข้อมูลโดยแบบสำรวจ (10 ประเด็น) ได้แก่ อาหาร กิจกรรมทางกาย สุรา ยาสูบ สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (โควิด-19) อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต)
 2. จัดทำแผนงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในโปรแกรมออนไลน์ อย่างน้อย 2 แผนงานต่อกองทุน (แผนงบปี 2566 และงบปี 2567)
 3. พัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโปรแกรมออนไลน์  อย่างน้อย 2 โครงการต่อแผนงาน
  (รวมอย่างน้อย 4 โครงการต่อกองทุน)
 4. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน และมีการติดตามประเมินผลโครงการในโปรแกรมออนไลน์  (รวมอย่างน้อย 4 โครงการต่อกองทุน)
 5. ได้ตัวแทนผู้เข้าอบรมการเก็บข้อมูลในวันที่ 11 ม.ค.66 จำนวน 12 คน
 6. ได้ปฏิทินการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนพื้นที่ (ม.ค.-ก.พ.)