สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง

20 มกราคม 2566
อภิรดี  ดอนอ่อนเบ้าอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
2.การชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ และประเด็นที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.การแลกเปลี่ยนบทเรียนโครงการนวัตกรรมด้านพื้นที่ที่ดำเนินการ
4.ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมกองทุนตำบลในการกรอกข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนพื้นที่ตำบล จำนวน  60 คน มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์สุขภาพทั้ง 10 ประเด็น 2.เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียน นวัตกรรมโครงการที่แต่ละพื้นที่ดำเนินการ เพื่อนำไปประยุกต์การเขียนแผนงานโครงการด้านสุขภาพ 3.ตัวแทนคณะกรรมการทุนพื้นที่ตำบลและทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอมีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมกองทุนตำบลในการเก็บข้อมูลสถานการณ์พื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
30,000.00 0.00 39,000.00 1,010.00 0.00 3,277.00 73,287.00 lock_open