สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
23 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 20 34,000.00 30,400.00
20 ม.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง 0 0.00 73,287.00
8 ก.พ. 66 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง 0 0.00 3,200.00
10 ก.พ. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการและเก็บข้อมูลพื้นที่กองทุนขยายผล 10 แห่ง 0 0.00 64,025.00
10 มิ.ย. 66 ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้ 0 0.00 0.00
7 พ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. และกรอกข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ 32 17,340.00 -
8 พ.ย. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. และกรอกข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ 30 17,000.00 -
8 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 สนับสนุนพื้นที่จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67 510 178,500.00 -
9 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 สนับสนุนพื้นที่จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67 150 52,500.00 -
รวม 742 299,340.00 5 170,912.00