สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. และกรอกข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชุมวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการ พชอ. และกรอกข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ
วันที่ 08/11/2023 - 08/11/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมวางแผนขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการกลไก พชอ. อำเภอคำม่วง