สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

23 ธันวาคม 2565
อภิรดี  ดอนอ่อนเบ้าอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่ 2.ประสานงานคณะกรรมกองทุนพื้นที่ระดับตำบลเพื่อเข้าประชุม 3.จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพื้นที่กองทุนศูนย์เรียนรู้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. มีการเก็บข้อมูลโดยแบบสำรวจ (10 ประเด็น) ได้แก่ อาหาร กิจกรรมทางกาย สุรา ยาสูบ สารเสพติด ปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ (โควิด-19) อุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพจิต)
  2. จัดทำแผนงานขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในโปรแกรมออนไลน์ อย่างน้อย 2 แผนงานต่อกองทุน (แผนงบปี 2566 และงบปี 2567)
  3. พัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโปรแกรมออนไลน์  อย่างน้อย 2 โครงการต่อแผนงาน
    (รวมอย่างน้อย 4 โครงการต่อกองทุน)
  4. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุน และมีการติดตามประเมินผลโครงการในโปรแกรมออนไลน์  (รวมอย่างน้อย 4 โครงการต่อกองทุน)
  5. ได้ตัวแทนผู้เข้าอบรมการเก็บข้อมูลในวันที่ 11 ม.ค.66 จำนวน 12 คน
  6. ได้ปฏิทินการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนพื้นที่ (ม.ค.-ก.พ.)
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
20,000.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 30,400.00 lock_open