สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้

กิจกรรม : ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้
วันที่ 10/06/2023 - 10/06/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :