สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สนับสนุนพื้นที่จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67

กิจกรรม : สนับสนุนพื้นที่จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67
วันที่ 08/11/2023 - 31/12/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 178,500.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 510 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย -ตัวแทน อสม.และผู้นำชุมชน
-คณะกรรมการกองทุนตำบล
-พี่เลี้ยง พชอ.
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดเวทีพัฒนาโครงการ ขับเคลื่อนโครงการเข้าสู่แผนกองทุนสุขภาพ ปี 67 กับกองทุนศูนย์เรียนรู้ จำนวน 17 แห่ง โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่จากระบบ และร่วมกันตั้งค่าเป้าหมาย และพัฒนาโครงการเข้าสู่กองทุนสุขภาพตำบลเพื่อให้ได้โครงการเข้าสู่แผนงาน/โครงการ กองทุนละ 7-10 โครงการ