สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ 12 แห่ง

8 กุมภาพันธ์ 2566
อภิรดี  ดอนอ่อนเบ้าอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
2.แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะในพื้นที่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.การลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทั้ง 2 แห่ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน  50 คน ในการผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพ จากเป้าหมายเดิม 12 แห่ง เป็น 17 แห่ง 2.มีการแลกเปลี่ยนบทเรียน และข้อมูลสถานการณ์ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุนร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
3.บันทึกข้อตกลงในการร่วมมือบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 lock_open