สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7

ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้

ารประชุมทบทวนแผนขับเคลื่อนและยกระดับกองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้

10 มิถุนายน 2566
อภิรดี  ดอนอ่อนเบ้าอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.การสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา
2.การทำความเข้าใจโปรแกรมก่อนการพัฒนาโครงการ
3.รายงานและทบทวนแผนกองทุนในปี 2566

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
1.1 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ  ทำให้ต้องมีการเก็บข้อมูลใหม่ในบางประเด็น
1.2 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เดิมผู้บริหารขอถอนตัวเนื่องจากมีภารกิจที่มาก และมีแผนการดำเนินงานที่จะทำไว้อยู่แล้ว
2. การแก้ไขปัญหา
2.1 ดำเนินการเก็บข้อมูลใหม่โดยให้ผู้นำ อสม. ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 เปลี่ยนพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดำเนินการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open