สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1
วันที่ 23/12/2022 - 23/12/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 34,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.คณะทำงาน จำนวน 8 คน
2.ตัวแทนกองทุนศูนย์เรียนรู้ จำนวน 12 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
1.การทำความเข้าใจโครงการให้คณะกรรมการ และ ตัวแทนกองทุนศูนย์เรียนรู้ทราบ
2.การคัดเลือกพื้นที่กองทุนศูนย์เรียนรู้
3.การวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และกำหนดกิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม ซึ่งประกอบด้วย
3.1 การลงนาม (MOU) กับพื้นที่กองทุนศูนย์เรียนรู้ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคำม่วง และ อำเภอนามน
3.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเก็บข้อมูล
3.3 คัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมการเก็บข้อมูลกับ มอ. ในวันที่ 11 มกราคม 66