การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโรงเรียนสันปูเลย ปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโรงเรียนสันปูเลย ปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโรงเรียนสันปูเลย ปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
หน่วยงานหลัก สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
หน่วยงานร่วม โรงเรียนสันปูเลย ปัจฉิมวัย เทศบาลตำบลสันปูเลย
ชื่อชุมชน เทศบาลตำบลสันปูเลย
ชื่อผู้รับผิดชอบ นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา *1.ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์
*2.อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน * สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
* หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
* ที่อยู่ : 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
**3.นางวรรณิศา ละเลี่ยม **4.นายชัชวาลย์ งามจิต
** หน่วยงาน: เทศบาลตำบลสันปูเลย เลขที่ 198 หมู่ที่ 5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
E-mail info@splmu.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ 053-011640
การติดต่อ 080-387-3956
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนสันปูเลยปัจฉิมวัย จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (ชื่อเดิมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันปูเลย) ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2556 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติปี 2553 และ 2556 และแผนระดับชาติหลายฉบับที่ให้ความสำคัญการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ภูมิความรู้ประสบการณ์ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาสร้างนวัตกรรมให้คงค่าคู่กับชุมชน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผุ้สูงอายุจะป้นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรหรือจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพโดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญา นวัตกรรมให้คงค่าคู่กับชุมชน

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย PMQAMarch.pq2524 PMQAMarch.pq2524 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 21:40 น.