การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อยตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างยั่งยืน : โครงการ การสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นักศึกษาทุกชั้นปี
หน่วยงานร่วม ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ภาคเอกชน และหน่วยงานในพื้นที่
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร และ คณะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ 0951378934
ปี พ.ศ. 2557
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ อมก๋อย แม่ตื่น place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย ม่อนจอง place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย นาเกียน place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย ยางเปียง place directions
เชียงใหม่ อมก๋อย อมก๋อย place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย kwanchaithailand kwanchaithailand เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 07:29 น.