สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ย่านเมืองเก่า, ป่าตอง, สะพานหิน)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ย่านเมืองเก่า, ป่าตอง, สะพานหิน)
ภายใต้โครงการ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง: Healthy Space Forum (HSF)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ป่าตอง ย่านเมืองเก่า สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1,000,000.00
2 1,500,000.00
3 500,000.00
รวมงบประมาณ 3,000,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 65มี.ค. 65เม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจสภาพปัจจุบัน พฤติกรรม การใช้งานของพื้นที่ต้นแบบ (เชิงกายภาพและสังคม)(1 เม.ย. 2565-30 มิ.ย. 2565) 0.00                                      
2 กิจกรรมที่ 2 การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และประเมินผล สำหรับการจัดทำผังพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ(10 เม.ย. 2565-30 ส.ค. 2565) 300,000.00                                      
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(1 ก.ค. 2565-30 ก.ย. 2565) 0.00                                      
4 กิจกรรมที่ 4 การจัดทำผังแนวคิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ(1 ธ.ค. 2565-30 เม.ย. 2566) 900,000.00                                      
รวม 1,200,000.00
1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจสภาพปัจจุบัน พฤติกรรม การใช้งานของพื้นที่ต้นแบบ (เชิงกายภาพและสังคม) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 0.00 0 0.00
14 - 16 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบพื้นที่และสร้างร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เเละการสำรวจสภาพพื้นที่ปัจจุบัน 20 0.00 -
1 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ดำเนินการสำรวจสภาพปัจจุบัน พฤติกรรม เเละการใช้งานของพื้นที่ 0 0.00 -
25 เม.ย. 65 ประชุมรายงานความก้าวหน้าการสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล เเละเเนวทางการดำเนินการในการคัดเลือกพื้นที่ออกแบบ 10 0.00 -
2 กิจกรรมที่ 2 การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ และประเมินผล สำหรับการจัดทำผังพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 45 300,000.00 1 0.00
16 พ.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ เเละประเมินผล สำหรับการจัดทำผังพื้นที่สุขภาวะต้นเเบบ 0 300,000.00 -
22 - 27 พ.ค. 65 ลงพื้นที่สำรวจเเละเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่ 15 0.00 0.00
17 มิ.ย. 65 การประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เเละนำเสนอร่างเเนวคิดในการพัฒนา 10 0.00 -
27 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เเละรังวัดพื้นที่เพื่อทำการออกแบบ 20 0.00 -
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 30 0.00 2 0.00
11 - 15 พ.ย. 65 Workshop ในหัวข้อ ชวนชุมชนออกแบบพื้นที่สุขภาวะให้กับย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมกับ 3 ชุมชน 30 0.00 0.00
17 - 19 ธ.ค. 65 เปิดพื้นที่ทดลอง “แล เล่น รักษ์ เล” เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะริมชายหาดต้นแบบ ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน 0 0.00 0.00
4 กิจกรรมที่ 4 การจัดทำผังแนวคิดพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 85 900,000.00 2 0.00
1 ก.ค. 65 - 20 ม.ค. 66 จัดทำรายละเอียดการออกแบบพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 0 300,000.00 -
1 ส.ค. 65 - 31 มี.ค. 66 จัดทำรายละเอียดการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน 0 300,000.00 -
1 ส.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 จัดทำรายละเอียดการออกแบบพื้นที่สาธารณะริมชายหาดป่าตอง 0 300,000.00 -
7 ก.ย. 65 การประชุมรายงานความก้าวหน้ากับคณะทำงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 0.00 -
13 - 16 ก.ย. 65 ประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดการออกแบบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 0.00 0.00
3 ต.ค. 65 การประชุมรายงานความก้าวหน้ารายละเอียดการออกแบบกิจกรรม Citylab Patongกับเทศบาลเมืองป่าตอง 10 0.00 -
3 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66 จัดทำรายละเอียดการออกแบบรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เเละพื้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน 0 0.00 -
13 - 14 ม.ค. 66 การลงพื้นที่เพื่อเก็บภาพบรรยากาศพื้นที่ทดลอง เเล เล่น รักษ์ เล 30 0.00 -
7 ก.พ. 66 ประชุมรายงานความก้าวหน้ากับทีม ม.อ. ภูเก็ต 10 0.00 0.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566 16:47 น.