ฟ้อนบำบัดเพื่อสุขภาพกับผู้สูงอายุ

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ฟ้อนบำบัดเพื่อสุขภาพกับผู้สูงอายุ
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน่วยงานร่วม เทศบาลอำเภอเมือง
ชื่อชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำปาง
ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ 156/1 หมู่ 3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นายวินิจ ชัยสุวรรณ
การติดต่อ 0869212889
ปี พ.ศ. 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
งบประมาณ 100,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ลำปาง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย napatsorn19_mculp napatsorn19_mculp เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:04 น.