ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก หมู่ที่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก หมู่ที่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก หมู่ที่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ชื่อชุมชน ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก หมู่ที่ 13 ถาวรสามัคคี ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ปณัท สุขสร้อย
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เลขที่ 1177 หมู่2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สระแก้ว โคกสูง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว แยกเขตการ
ปกครองออกมาจากบ้านโคกสามัคคี เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้เป็นตำนานของความสมัคร สมาน
สามัคคีที่มีมาตั้งแต่สมัยรวมกับบ้านโคกสามัคคี และความเป็นเอกลักษณ์ของคนในชุมชน จึงเป็นที่มา
ของหมู่บ้าน “ถาวรสามัคคี”
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 610 คน แยกเป็นชาย 283 คน และหญิง 327 คน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ร้านค้าต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
1. ร้านขายของชำหรือขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 แห่ง
2. ร้านจำหน่ายหรือซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์รถจักรยาน จำนวน 2 แห่ง
3. ปั้มนํ้ามัน จำนวน 2 แห่ง
กองทุนในหมู่บ้าน
1. กองทุนหมู่บ้าน มีงบประมาณ 3,000,000 บาท
2. กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีงบประมาณ 40,000 บาท
3. กองทุนแก้ไขความยากจน มีงบประมาณ 340,000 บาท
กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มนํ้าพริกแม่สมัย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยผลิตภัณฑ์นํ้าพริกได้รับรองมาตรฐาน
โดย อย. และยังได้รับการคัดสรรค์สินค้า OTOP ระดับ 5 ด้วย
2. กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว โดย คุณลำไย ไก่แก้ว
3. กลุ่มกระยาสารทแม่คำดวง มีหลากหลายรสชาติ เช่น งาดำ ใบเตย ภายใต้การบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทันสมัย
ข้อมูลประเด็นปัญหา
1.ปัญหาองค์ความมรู้ด้านการผลิต
2.การส่งเสริมในด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
โดยกลุ่มอาชีพเหล่านี้มีจุดรวมผลิตภัณฑ์และสถานที่จำหน่าย ได้แก่ ศูนย์แสดงและ
จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านถาวรสามัคคี และแม้ว่าจะมีจุดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ จากการ
สัมภาษณ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีปัญหาด้านการผลิต และกลุ่มอาชีพเหล่านี้ให้ความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกัน คือ ต้องการได้รับการส่งเสริมในด้านการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และองค์ความรู้การทำนํ้าพริก

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560
ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดย
คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ
รายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของ
ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่
10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการ ในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.
2547 มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพ
เป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น มีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อท้องถิ่นตอบสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมี
กระบวนการ/วิธีการ มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม ซึ่งเป็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการที่จะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ทำ
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยการ
ออกแบบการทำงานเพื่อสร้างกลไกเชิงระบบที่เชื่อมงานประกันคุณภาพองค์กรกับการพัฒนาพื้นที่
เพื่อให้มีการสานพลังจากทุกคณะร่วมกับองค์กรภาคี มีการยกระดับคุณภาพงานวิชาการเพื่อรับใช้
สังคม และเกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงได้ก าหนดแนวทางการท างานที่มุ่งเน้นการ
ท างานบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน ประสานงาน และด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านงานบริการวิชาการ โดยในปี 2561 นี้
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือกันของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ซึ่งดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 หมู่บ้าน พื้นที่จังหวัดสระแก้ว 25 หมู่บ้าน การ
ดำเนินงานในระยะแรกเป็นการสำรวจข้อมูลชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชน
และสิ่งที่ชุมชนต้องการรับการพัฒนา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงจุดนำไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จึงจัดทำโครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้
อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชน
หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • จ.สระแก้ว
 • ต.หนองม่วง
 • ถาวรสามัคคี
 • ผลิตภัณฑ์นํ้าพริก
 • หมู่ที่ 13
 • อ.โคกสูง

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 11:59 น.