รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อชุมชน บ้านต๋อม ต. บ้านต๋อม
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.อรัญญา นามวงศ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม
การติดต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 80,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พะเยา เมืองพะเยา บ้านต๋อม place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย arunya_nbcnpy47 arunya_nbcnpy47 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:10 น.