สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สมัชชาสร้างสุขจังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 220,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 20,000.00                  
2 ค่าบริหารจัดการโครงการไม่เกิน 10%(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 16,000.00                  
3 การจัดเวทีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 17,300.00                  
4 จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือ(1 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 2566) 32,500.00                  
5 ติดตามหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ(1 เม.ย. 2566-31 ก.ค. 2566) 51,900.00                  
6 จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ(1 ก.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 22,300.00                  
7 นำเสนอผลการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 60,000.00                  
รวม 220,000.00
1 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 20,000.00 -
2 ค่าบริหารจัดการโครงการไม่เกิน 10% กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 16,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการไม่เกิน 10% 0 6,000.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกิน 10% 0 10,000.00 -
3 การจัดเวทีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 17,300.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 การจัดเวทีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นนโยบายสาธารณะ 0 17,300.00 -
4 จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 32,500.00 0 0.00
1 - 31 มี.ค. 66 จัดเวทีวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายและประสานความร่วมมือ 0 32,500.00 -
5 ติดตามหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 51,900.00 0 0.00
1 เม.ย. 66 - 31 ก.ค. 66 ติดตามหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ 0 51,900.00 -
6 จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 22,300.00 0 0.00
1 ก.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ 0 22,300.00 -
7 นำเสนอผลการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 60,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 นำเสนอผลการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ 0 60,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:10 น.