สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12
ภายใต้โครงการ โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2567
งบประมาณ 2,460,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66พ.ย. 66ธ.ค. 66ม.ค. 67ก.พ. 67มี.ค. 67เม.ย. 67พ.ค. 67มิ.ย. 67ก.ค. 67ส.ค. 67ก.ย. 67
1 กองทุนศูนย์เรียนรู้(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2567) 1,047,235.00                                                
2 กองทุนสมัครใจเข้าร่วม(1 ต.ค. 2565-30 ก.ย. 2567) 823,800.00                                                
รวม 1,871,035.00
1 กองทุนศูนย์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1606 1,047,235.00 28 1,174,119.00
13 พ.ย. 65 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน ครั้งที่ 1 จ.พัทลุง 8 5,040.00 5,040.00
17 พ.ย. 65 ประชุมความร่วมมือ(MOU)กับ พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล 2 อำเภอ 90 59,000.00 59,000.00
22 พ.ย. 65 ประชุมสร้างความเข้าใจกลไกติดตามงาน พชอ.พชต.กองทุน ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 40 15,854.00 15,854.00
10 ม.ค. 66 ก.5/1ประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าครั้งที่1 จ.พัทลุง 22 8,700.00 8,700.00
11 ม.ค. 66 ก.3 ประชุมสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล จ.พัทลุง 92 21,000.00 21,000.00
11 ม.ค. 66 การอบรมการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ พี่เลี้ยงจังหวัดและพี่เลี้ยงกองทุน ของอ.หนองจิก และ อ.ยะหริ่ง 30 0.00 0.00
23 ม.ค. 66 ประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนประเด็นร่วม พชอ. MoU จ.พัทลุง 58 27,100.00 27,100.00
15 ก.พ. 66 การเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ 9 ประเด็น(ครั้งที่ 1) จ.พัทลุง 14 35,000.00 35,000.00
8 มี.ค. 66 ประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2 จ.พัทลุง 18 14,300.00 14,300.00
23 - 24 มี.ค. 66 อบรมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และลงแผนงาน 10 ประเด็นจากพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับตำบล อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 52 68,400.00 68,400.00
3 - 19 เม.ย. 66 ประชุมเพื่อพัฒนาแผนงานและโครงการฯ (กรรมการกองทุน/ผู้รับทุน) 10 ประเด็น อ.หนองจิก และ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 322 210,875.00 210,875.00
16 - 20 พ.ค. 66 ก.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ ครั้งที่ 1 รอบที่ 1-3 จ.พัทลุง 89 64,650.00 64,650.00
18 - 24 พ.ค. 66 รายงานความก้าวหน้า (กองทุนศูนย์เรียนรู้)ให้กับ พชอ.ทั้ง 2 อำเภอ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี 76 30,800.00 30,800.00
24 พ.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 ติดตาม ประเมินศักยภาพกองทุน เยี่ยมเสริมพลังพร้อมรับฟัง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ อ.หนองจิก อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 54 33,600.00 33,600.00
23 มิ.ย. 66 ประชุมกลไกติดตามงาน พชอ. ติดตามประเมินความก้าวหน้าครั้งที่3 ถอดบทเรียน ครั้งที่1 จ.พัทลุง 44 18,600.00 18,600.00
12 ก.ย. 66 พัฒนาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี 2567 จ.พัทลุง 22 26,600.00 26,600.00
20 ก.ย. 66 - 25 ต.ค. 66 รายงานความก้าวหน้า (กองทุนศูนย์เรียนรู้)ให้กับ พชอ.ทั้ง 2 อำเภอ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 จ.ปัตตานี 78 35,600.00 35,600.00
12 ต.ค. 66 กส.5/4 ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ.ครั้งที่4 จ.พัทลุง 28 17,600.00 17,600.00
23 พ.ย. 66 ประสานงาน พชอ.กงหรา 4 1,380.00 1,380.00
29 พ.ย. 66 ก.5 พัฒนาโครงการผ่านเว็บกองทุน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 จ.พัทลุง 95 47,650.00 47,650.00
6 - 7 ธ.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ ( ระดับอำเภอ ตำบล ) อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง ครั้งที่ 2 52 71,400.00 71,400.00
26 ธ.ค. 66 ก.5 พัฒนาโครงการเน้นผลลัพธ์ ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จ.พัทลุง 60 42,000.00 42,000.00
22 - 26 ม.ค. 67 ประชุมเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ(กรรมการกองทุน/ผู้รับทุน 10 ประเด็น,v.หนองจิก,อ.ยะหริ่ง ครั้งที่ 2 0 0.00 144,800.00
25 - 26 ม.ค. 67 กส.5/5 ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ. ครั้งที่ 5 จ.พัทลุง 22 26,780.00 26,780.00
5 เม.ย. 67 กส.5/6 ประชุมติดตามประเมิน และรายงานความก้าวหน้าให้กับ พชอ.ครั้งที่ 6 จ.พัทลุง 22 22,000.00 9,500.00
19 เม.ย. 67 การเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ 9 ประเด็น(ครั้งที่2) จ.พัทลุง 70 60,000.00 63,000.00
27 พ.ค. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานและประเมินคุณค่าโครงการ จ.พัทลุง 80 50,000.00 42,090.00
9 ก.ค. 67 กส.5/7 ประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโครงการ จ.พัทลุง 64 33,306.00 32,800.00
2 กองทุนสมัครใจเข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 1218 823,800.00 34 773,912.00
17 พ.ย. 65 ประชุมความร่วมมือ(MOU)กับ พชอ. กองทุนสุขภาพตำบล 1 อำเภอ 50 35,000.00 35,000.00
6 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานจังหวัดตรัง 7 8,050.00 6,850.00
13 ธ.ค. 65 จังหวัดสงขลา จดประชุมเชิงปฏิบติการการทบทวนแผนสุขภาพและแผนการเงินของกองทุนตำบลกับโครงการ ฯประเด็นเป้าหมายของโครงการสุขภาวะ 8 ประเด็น 58 41,250.00 34,120.00
5 ม.ค. 66 ประชุมสร้างความเข้าใจแก่กรรมการและหน่วยขอรับงบสนับสนุนกองทุน กองทุน 5 กองทุน จังหวัดตรัง 98 74,520.00 71,442.00
6 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.คลองเปียะ 32 15,820.00 17,820.00
10 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/ทต.นาทับ 32 15,820.00 16,240.00
11 ม.ค. 66 การประชุมสร้างความเข้าใจการใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล โดยใช้ระบบซูม จ.ปัตตานี (กองทุนสมัครใจ) 14 0.00 0.00
12 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.คลองทราย 30 15,820.00 10,200.00
13 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.วังใหญ่ 30 15,820.00 9,360.00
17 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/ อบต.สะกอม 32 15,820.00 14,820.00
18 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.นาหม่อม 32 15,820.00 14,820.00
24 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.พิจิตร 32 15,820.00 10,620.00
25 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.คลองหรัง 32 15,820.00 10,200.00
27 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.ทุ่งขมิ้น 32 15,820.00 14,400.00
30 ม.ค. 66 จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ปรับปรุงแผนสุขภาพ แผนเงินกองทุนและสอนการใช้การเขียนโครงการสุขภาวะผ่านเวปไซด์ https://localfund.happynetwork.org/อบต.แค 32 15,820.00 11,520.00
7 ก.พ. 66 จังหวัดสงขลา ประชุมเชิงปฏิบัตการณ์อาสาสมัครในการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพด้วยระบบGoogle Form ด้วยโทรศัพท์มือถือ 71 28,750.00 28,750.00
8 - 19 ก.พ. 66 อบรมการเก็บข้อมูลด้วยระบบCoogle Form จังหวัดตรัง 22 44,850.00 12,500.00
10 - 20 ก.พ. 66 จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาพด้วยระบบGoogle Form 10 กองทุน 10 35,000.00 35,000.00
27 ก.พ. 66 จังหวดสงขลา ประชุมความร่วมมือ (MOU.) ผ่านกลไก พชอ.นาหม่อมกับกองทุนตำบล 1 อำเภอ 32 19,750.00 13,250.00
23 - 24 มี.ค. 66 อบรมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และลงแผนงาน 10 ประเด็นจากพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับตำบล อ.เมือง จ.ปัตตานี 24 32,400.00 32,400.00
4 เม.ย. 66 จังหวัดสงขลา ประชุมเชิงปฏิบติการพัฒนาศักยภาพกองทุน การพัฒนาโครงการ สรุปผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลโครงการ 35 30,000.00 27,300.00
10 - 27 เม.ย. 66 ประชุมเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ(กรรมการกองทุน/ผู้รับทุน 10 ประเด็น) อ.เมืองปัตตานี 98 67,000.00 67,000.00
9 พ.ค. 66 อบรมการพัฒนาแผนกองทุนพร้อมพัฒนาโครงการของปี 2566 จังหวัดตรัง 27 20,550.00 21,300.00
26 พ.ค. 66 รายงานความก้าวหน้า (กองทุนสมัครใจ)ให้กับ พชอ. อำเภอเมือง จ.ปัตตานี ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี 24 13,000.00 13,000.00
10 ก.ค. 66 ติดตาม ประเมินศักยภาพกองทุน เยี่ยมเสริมพลังพร้อมรับฟัง ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 28 14,400.00 14,400.00
11 ส.ค. 66 การติดตามประเมินความก้าวหน้าโครงการ ปี 2566และประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนและแผนการเงินกองทุน ปี 2567 จังหวัดสงขลา 67 35,680.00 35,460.00
22 ส.ค. 66 ก.6 อบรมการติดตาม ประเมินคุณค่าโครงการ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 24 16,350.00 16,350.00
6 ต.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนสุขภาพกองทุน แผนการเงินกองทุน ปี 2567และการเขียนโครงการระบบออนไลน์เวปไซด์กองทุน ฯ จังหวัดสงขลา 55 37,360.00 37,120.00
9 พ.ย. 66 รายงานความก้าวหน้า (กองทุนสมัครใจ)ให้กับ พชอ. อำเภอเมือง จ.ปัตตานี ครั้งที่ 2 30 8,500.00 8,500.00
6 - 7 ธ.ค. 66 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ ( ระดับอำเภอ ตำบล ) อ.เมืองปัตตานี ครั้งที่ 2 24 27,200.00 27,200.00
18 - 19 ม.ค. 67 ประชุมเพื่อพัฒนาพร้อมประเมินศักยภาพทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ( กรรมการกองทุน/ผู้รับทุน ) ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 0 0.00 34,400.00
4 เม.ย. 67 อบรมการติดตามประเมินผล จังหวัดตรัง 17 17,050.00 13,650.00
4 เม.ย. 67 ประชุม สรุปผลโครงการ ประเมินผลโครงการ การเก็บข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ จังหวัดสงขลา 60 37,600.00 37,580.00
21 พ.ค. 67 ประชุมติดตามการเก็บ้อมูลสถานการณ์สุขภาพ และถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการลโครงการ จังหวัดสงขลา 27 21,340.00 21,340.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 70 64,700.00 3 64,700.00
20 - 21 เม.ย. 66 ทบทวนพัฒนาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปี 2566 จ.พัทลุง 22 34,500.00 34,500.00
23 ส.ค. 66 ก.6 อบรมการติดตาม ประเมินคุณค่าโครงการ อ. ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 24 15,300.00 15,300.00
24 ส.ค. 66 ก.6 อบรมการติดตาม ประเมินคุณค่าโครงการ อ.กงหรา จ.พัทลุง 24 14,900.00 14,900.00
30 พ.ย. 66 สรุปประชุมการดำเนินงาน พื้นที่สุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี 0 0.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2565 16:39 น.