สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 27 มกราคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 ประชุมคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนที่เป็นไปได้ และการติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง(27 ม.ค. 2566-25 เม.ย. 2566) 15,000.00                
2 ทบทวนประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอฯ 3 ประเด็นร่วมกับภาคียุทธศาสตร์(1 เม.ย. 2566-20 ก.ค. 2566) 60,000.00                
3 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร(20 ก.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 122,000.00                
4 การสรุปประเมินผลและวางแผนต่อไป(1 ส.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 3,000.00                
รวม 200,000.00
1 ประชุมคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนที่เป็นไปได้ และการติดตามความก้าวหน้าและสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 15,000.00 1 8,750.00
27 ม.ค. 66 - 25 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนที่เป็นไปได้ 0 15,000.00 -
27 ม.ค. 66 การประชุมคณะทำงานสมัชชาสานพลังสร้างสุขจังหวัดชุมพร 0 0.00 8,750.00
2 ทบทวนประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอฯ 3 ประเด็นร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 60,000.00 1 64,590.00
10 - 11 มี.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอสร้างสุขจังหวัดชุมพร ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 0 0.00 64,590.00
1 เม.ย. 66 - 20 ก.ค. 66 ทบทวนประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอฯ 3 ประเด็นร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 0 60,000.00 -
3 จัดงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 122,000.00 0 0.00
20 - 31 ก.ค. 66 จัดงานสมัชชาจังหวัดชุมพร 0 122,000.00 -
4 การสรุปประเมินผลและวางแผนต่อไป กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 3,000.00 0 0.00
1 - 31 ส.ค. 66 การสรุปประเมินผลและวางแผนต่อไป 0 3,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:07 น.