สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ม.ค. 66 - 25 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกประเด็นขับเคลื่อนที่เป็นไปได้ 0 15,000.00 -
27 ม.ค. 66 การประชุมคณะทำงานสมัชชาสานพลังสร้างสุขจังหวัดชุมพร 0 0.00 8,750.00
10 - 11 มี.ค. 66 การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอสร้างสุขจังหวัดชุมพร ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร 0 0.00 64,590.00
1 เม.ย. 66 - 20 ก.ค. 66 ทบทวนประเมินผลลัพธ์ข้อเสนอฯ 3 ประเด็นร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ 0 60,000.00 -
20 - 31 ก.ค. 66 จัดงานสมัชชาจังหวัดชุมพร 0 122,000.00 -
1 - 31 ส.ค. 66 การสรุปประเมินผลและวางแผนต่อไป 0 3,000.00 -
รวม 0 200,000.00 2 73,340.00