การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หน่วยงานหลัก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
หน่วยงานร่วม กลุ่มสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ชื่อชุมชน กลุ่มอาชีพ สมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา อาจารย์จิราพร คงรอด
อาจารย์จารุมาศ เสน่หา
การติดต่อ 074-317618
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2018 - 30 กันยายน 2019
งบประมาณ 83,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง place directions
สงขลา เมืองสงขลา เขารูปช้าง ในเมือง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ชุมชนขาดความรู้ด้านการพัฒนาตราสินค้า /การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
การพัฒนาตราสินค้า /การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การพัฒนาตราสินค้า /การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสังคม

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การพัฒนาตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2019 15:57 น.