สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2566 - 30 กันยายน 2566
งบประมาณ 220,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(1 ม.ค. 2566-30 มิ.ย. 2566) 42,000.00                  
2 เวทีทบทวนและวิเคราะห์มติสมัชชาเมืองคนดีสุขถ้วนหน้า(1 ม.ค. 2566-31 ม.ค. 2566) 6,000.00                  
3 ค่าบริหารจัดการโครงการ(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 6,000.00                  
4 ค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกิน(1 ม.ค. 2566-30 ก.ย. 2566) 16,000.00                  
5 เวทีบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก : เพียพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก(1 ก.พ. 2566-28 ก.พ. 2566) 18,000.00                  
6 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ก.พ. 2566-31 ก.ค. 2566) 30,000.00                  
7 เวทีประชุมแกนนำเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการสำหรับขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและเพื่อสุขภาพ (อาหาร-อโรคยา)(1 มี.ค. 2566-31 ก.ค. 2566) 40,500.00                  
8 กิจกรรมการจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ(1 มี.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 7,500.00                  
9 เวทีงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสราษฎร์ธานี ปี 2566(1 ก.ค. 2566-31 ส.ค. 2566) 54,000.00                  
รวม 220,000.00
1 ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 42,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 42,000.00 -
2 เวทีทบทวนและวิเคราะห์มติสมัชชาเมืองคนดีสุขถ้วนหน้า กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 6,000.00 0 0.00
1 - 31 ม.ค. 66 เวทีทบทวนและวิเคราะห์มติสมัชชาเมืองคนดีสุขถ้วนหน้า 0 6,000.00 -
3 ค่าบริหารจัดการโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 6,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการ 0 6,000.00 -
4 ค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกิน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 16,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กรไม่เกิน 0 16,000.00 -
5 เวทีบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก : เพียพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 18,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 เวทีบันทึกความร่วมมือขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก : เพียพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก 0 18,000.00 -
6 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 30,000.00 0 0.00
1 ก.พ. 66 - 31 ก.ค. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 30,000.00 -
7 เวทีประชุมแกนนำเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการสำหรับขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและเพื่อสุขภาพ (อาหาร-อโรคยา) กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 40,500.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 เวทีประชุมแกนนำเพื่อพัฒนาแผนบูรณาการสำหรับขับเคลื่อนประเด็นความมั่นคงทางอาหารและเพื่อสุขภาพ (อาหาร-อโรคยา) 0 40,500.00 -
8 กิจกรรมการจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 7,500.00 0 0.00
1 มี.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 กิจกรรมการจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ 0 7,500.00 -
9 เวทีงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสราษฎร์ธานี ปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 54,000.00 0 0.00
1 ก.ค. 66 - 31 ส.ค. 66 เวทีงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดสราษฎร์ธานี ปี 2566 0 54,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 11:12 น.