ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน (ของชำร่วย) หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน (ของชำร่วย) หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชน (ของชำร่วย) หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน หมู่ 14 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์อมตา อุตะมะ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี หมู่ 14 เทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น
ชุมชนที่เกิดจากการจัดสรรพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งเดิมนั้นชุมชนหมู่ 15 สามัคคี
หมู่ 14 เป็นหมู่บ้านที่มีการปกครองโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลคนในหมู่บ้าน แต่เมื่อมีการจัดสรรพื้นที่ใหม่
เนื่องจากเทศบาลตำบลท่าโขลงจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมือง
ท่าโขลง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา หน้า 25 เล่ม 118 ตอน 93 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2544 ส่งผลพื้นที่ของหมู่บ้านของหมู่ 15 เปลี่ยนแปลงเป็น ชุมชนหมู่ 15 และชื่อของ
ชุมชนเกิดการการประชาคมของคนชุมชน ที่เล็งเห็นว่าชุมชนหมู่ 15 นั้นมีความสามัคคี จึงเกิดเป็น
“ชุมชน หมู่ 15 สามัคคี” ที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ประชาชนมีการรวมกลุ่ม อย่างเข้มแข็งและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากสมุนไพร และเห็นแนวทางการที่จะรวมกลุ่มประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของชำร่วยเพื่อจำหน่าย แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการผลิต จำหน่าย และการตลาด ซึ่งประชากรในชุมชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
จากการประชุมปฏิบัติการของประชาชนหมู่ 15 สามัคคี มีการปฏิบัติการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนพบว่า มีกลุ่มกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคีที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร มีความต้องการที่จะเข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับโครงการ ดังนั้น คณะอาจารย์ที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจึงได้คัดเลือกครัวเรือน จำนวน 3 ครัวเรือนจากกลุ่มกลุ่มสตรีชุมชนหมู่ 15 สามัคคี เพื่อเสริมสร้างอาชีพโดยกลุ่มเป้าหมายก็มีแนวคิดร่วมกันว่าอยากทำผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของชำร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ำมันไพล น้ำมันเหลือง เนื่องจากมีช่องทางสามารถจำหน่ายได้ง่ายในชุมชนเมือง

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

จากการลงพื้นที่และปฏิบัติงานจริงทำให้ได้รับกระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และส่วนต่างๆ โดยการร่วมกันลงมือปฏิบัติทาให้เกิดความสำเร็จ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ20 ปีของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์20 ปีระหว่างปี2560 ถึง ปี2579 โดย
น้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่
และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็น
แนวทางในการดาเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัย
ด้านอาหารเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อ
โครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7
ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น
และพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
ผลส ารวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพปัญหาที่แท้จริงของชุมชนและสิ่งที่
ชุมชนต้องการรับการพัฒนา ณ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ต าบลท่าโขล อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พบว่าเป็นพื้นที่ในลักษณะของชุมชนเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่ท างานประจ า และมีความต้องการเสริม
ทักษะอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างตรงจุดจนสามารถนาไปสู่การ
แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน และชุมชน ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มี
การเสริมทักษะอาชีพการในการผลิตภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนของช าร่วย ได้แก่ ยาหม่อง พิมเสน น้ ามัน
ไพล น้ ามันเหลือง ดอกไม้จันทน์และผลิตภัณฑ์สุขภาพและครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์ตะไคร้หอม น้ ายาล้าง
จาน สบู่เหลว
ดังนั้นส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมถ์จึงได้จัดทาโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
2
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากใน
ชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นาไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 09:09 น.