โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
หน่วยงานหลัก คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานร่วม 1) อบต.ตะแพน 2) สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 3) สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง 4) เกษตรอำเภอศรีบรรพต 5) ชาวบ้านหน้าควน ตำบลตะแพน 6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส 7) เทศบาลตำบลลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 8) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพัทลุง 9) โรงเรียนตะแพนพิทยา
ชื่อชุมชน ต.ตะแพน อ.ศรีบรรต
ชื่อผู้รับผิดชอบ อ.ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา ผศ.สุดสาคร สิงห์ทอง
การติดต่อ 074-609600/074-693995
ปี พ.ศ. 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
งบประมาณ 163,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
พัทลุง ศรีบรรพต ตะแพน place directions
พัทลุง ศรีบรรพต ตะแพน ชนบท place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดนวัตกรรม/หลักการและเหตุผล

จากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน โดยมีชุมชนตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนตะแพนเป็นอย่างดี และกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นล้วนมาจากผลความต้องการของชุมชน ที่อยากให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการช่วยเหลือ และในปี พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์ ยังรับผิดชอบดูแลและเป็นพี่เลี้ยงด้านบริการวิชาการให้กับพื้นที่ชุมชนตะแพน อย่างที่ผ่านมา ซึ่งจะสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการบูรณการระหว่างโครงการบริการวิชาการและงานด้านการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์
โดย พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มีแผนจัดกิจกรรมให้กับชุมชนตะแพนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3 โดยกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ 2 ปี ได้แก่
ระยะที่ 3 ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นในกลุ่มสถานศึกษา ในชุมชนตะแพน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตะแพน โรงเรียนวัดสวนโหนด และโรงเรียนตะแพนพิทยา โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดทำแผนกิจกรรมประจำปี เพื่อกำหนดทิศทางการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับงานการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
โดยใน ปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ต้องการศึกษาชุมชนคู่เทียบด้านบริการวิชาการ ระหว่างชุมชนตะแพน และชุมชนลานข่อย โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะขยายงานไปยังชุมชนลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โดยการลงพื้นที่พบปะและชี้แจงความเป็นมาของโครงหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน และการสำรวจปัญหาและความต้องการที่อยากให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ แบ่งประเภทปัญหา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร และด้านการศึกษา เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและคัดเลือกปัญหาที่คณะวิทยาศาสตร์สามารถบรรเทาแก้ไขโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ 3 ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายจะส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยใช้การเชื่อมโยงกิจกรรมในระยะที่ 3 ปีที่ 1 จากผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในชุมชนตะแพน ขยายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมไปยังชาวบ้าน ประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระรู้และเห็นประโยชน์ในการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อันจะเป็นผลทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในชุมชนตะแพน
หลังจากการดำเนินกิจกรรมตามแผนทั้ง 2 ปีแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ จะดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางด้านการบริการวิชาการ สำหรับชุมชนภายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้ชุมชนตะแพน เป็นชุมชนกรณีศึกษาตัวอย่างด้านบริการวิชาการ และสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการบริการวิชาการต่อไป

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 15:12 น.