ตลาดต้นปริก โมเดลตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม ตลาดต้นปริก โมเดลตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หน่วยงานหลัก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
หน่วยงานร่วม
ชื่อชุมชน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา
การติดต่อ
ปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
สงขลา place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตลาดต้นปริก เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดขายทุกวันอังคาร ช่วงเวลา 14.00 น. – 19.00 น. สินค้าที่จำหน่ายประกอบด้วย อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้านสินค้าเกษตรของชุมชน ตลาดต้นปริกทำให้ชุมชนมีแหล่งจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เป็นตลาดปลอดบุหรี่ ตลาดปลอดโฟม ทำให้ในขณะนี้ตลาดแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนในการทำกิจกรรมอาหารปลอดภัย จุดเด่นของตลาดคือการมีตัวแทนคณะกรรมการจากชุมชน ทำให้ตลาดเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับสูง

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • ตลาดสีเขียว
  • อาหารปลอดภัย

ภาพถ่าย

  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ
  • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย wanna wanna เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 22:37 น.