สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ม.อ.ภูเก็ต, เขาหลัก)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ม.อ.ภูเก็ต, เขาหลัก)
ภายใต้โครงการ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 กุมภาพันธ์ 2565 - 10 สิงหาคม 2566
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะทำงานโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ม.อ.ภูเก็ต)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ วิทยาเขต ม.อ.ภูเก็ต และเขาหลัก พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 700,000.00
2 1,000,000.00
3 300,000.00
รวมงบประมาณ 2,000,000.00
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณก.พ. 65มี.ค. 65เม.ย. 65พ.ค. 65มิ.ย. 65ก.ค. 65ส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66
1 1. วางเเผนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นคนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของคนในพื้นที่(1 ส.ค. 2565-30 ก.ย. 2565) 0.00                                      
2 2. เปิดรับฟังความเห็นของชุมชน เเละสำรวจชุมชนเพื่อหาปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่(1 ต.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00                                      
3 3. ประชุมวางแผนสรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิกเห็น ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่(1 ต.ค. 2565-31 ต.ค. 2565) 0.00                                      
4 4. จัดรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่/ประชาสัมพันธ์/เริ่มดำเนินงาน(1 พ.ย. 2565-30 เม.ย. 2566) 0.00                                      
5 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน(1 ธ.ค. 2565-30 เม.ย. 2566) 0.00                                      
6 กิจกรรมของพื้นที่เขาหลัก(19 ม.ค. 2566-19 ม.ค. 2566) 0.00                                      
7 6. สรุปผลโครงการและเผยแพร่นโยบายสาธารณะ(1 พ.ค. 2566-30 พ.ค. 2566) 0.00                                      
8 7. ปิดโครงการ(1 มิ.ย. 2566-30 มิ.ย. 2566) 0.00                                      
รวม 0.00
1 1. วางเเผนจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นคนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของคนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
2 2. เปิดรับฟังความเห็นของชุมชน เเละสำรวจชุมชนเพื่อหาปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
20 ธ.ค. 65 สำรวจ pa โรงเรียน และชุมชน 0 0.00 0.00
3 3. ประชุมวางแผนสรุปข้อมูลจากการรับฟังความคิกเห็น ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
5 ต.ค. 65 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 0 0.00 0.00
4 4. จัดรูปแบบกิจกรรมในพื้นที่/ประชาสัมพันธ์/เริ่มดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 0 0.00
10 มี.ค. 66 เปิดตลาดบ่านซ้านหลาดสุขภาพฯ PA ม.อ.ภูเก็ต 0 0.00 -
5 5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 3 0.00
19 ก.ย. 65 วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม 0 0.00 0.00
15 ธ.ค. 65 วางแผนงานขับเคลื่อนโครงการ 0 0.00 0.00
10 ก.พ. 66 วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ 0 0.00 0.00
6 กิจกรรมของพื้นที่เขาหลัก กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0.00 1 0.00
24 ก.ค. 65 เปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูอาการ post covid แบบองค์รวม ที่เขาหลักพังงา ในพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะสวนสมุนไพร 0 0.00 0.00
7 6. สรุปผลโครงการและเผยแพร่นโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
8 7. ปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2566 16:47 น.