สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ม.อ.ภูเก็ต, เขาหลัก)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • แนะนำ/ความสำคัญ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบใน การส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย แนวคิดเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 • Mapping พื้นที่ทางกายภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และ ศักยภาพของพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 • ระดมความคิดเห็น แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นการสนับสนุนให้เกิด กิจกรรมทางกายในพื้นที่วิทยาเขตภูเก็ตในอนาคต กลุ่ม 1 บุคลากร ม.อ.ภูเก็ต นักศึกษา ม.อ. กลุ่ม 2 ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัย กลุ่ม 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ท้องถิ่น วัด โรงเรียน รพ.สต. สาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬาฯลฯ) กลุ่ม 4 ผู้ประกอบการรอบมหาวิทยาลัย (ร้านค้า โรงแรม) กลุ่มที่ 5 ชมรมเดินวิ่ง, ชมรมจักรยาน , ชมรมแอโรบิค, ชมรมต่างๆ ในพื้นที่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open