สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ม.อ.ภูเก็ต, เขาหลัก)

วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม

วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม

  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต และวางแผนประชาคม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย ม.อ.ภูเก็ต สำรวจข้อมูล pa ก่อน /ในวันเวทีประชาคม ประมาณ 100 คน - บุคลากร มอ. > แบบสอบถามออนไลน์ - นักศึกษา > แบบสอบถามออนไลน์ - ประชาคม 19 ชุมชน เชิญผู้นำชุมชน 19 แห่ง - เทศบาลกระทู้ - สาธารณสุขกระทู้ - โรงเรียนในพื้นที่ - ประปา/พื้นที่อ่างเก็บน้ำ - ผู้ประกอบการ - โรงแรม

เวทีประชาคม - เล่าให้ฟังว่ามีทุนอะไรบ้าง - สถานการณ์ pa - ตุ๊กตากิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ / การใช้พื้นที่ / ผู้ใช้ - WS พื้นที่อื่นๆของ ม.อ. มีอาคารนี้เกิดกิจกรรมอะไรได้บ้าง - ใครเป็นเจ้าภาพกิจกรรม - แบ่งกลุ่มย่อย นักศึกษา / บุคลากร / ชุมชน  ออกแบบให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ - สำรวจ pa ในกลุ่มด้วย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open