สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ม.อ.ภูเก็ต, เขาหลัก)

วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ

วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ

  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนเก็บข้อมูลสุขภาพ/ข้อมูลกิจกรรมทางกาย/การใช้พื้นที่สาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปประเด็นประชุม 10 ก.พ.66 การเก็บข้อมูล 1.ทางทีม ม.อ.ภูเก็ต จัดหาทีมเก็บข้อมูลภายในวันพุธ 15 ก.พ. 2. ทีม สนส.ม.อ.สรุปแบบสอบถามส่งภายในวันพุธ 15 ก.พ. 3. ค่าใช้จ่ายการเก็บข้อมูลและคีย์ข้อมูล 50 บาท/ชุด (สนส.30/ม.อ.ภูเก็ต20) 4. เก็บข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นวันที่ 28 ก.พ.

ประชุม

  1. วันที่ 15 ก.พ.ประชุมอัปเดทงานการออกแบบพื้นที่ ม.อ.และการจัดตลาด บันซ้าน ม.อ./ผ่าน zoom

  2. วันที่ 9-10 มี.ค.ประชุมทำแผนและโครงการ PA ภูเก็ต/จัดในพื้นที่

  3. วันที่ 22 หรือ 24 มี.ค. เวที MOU คืนข้อมูลการออกแบบพื้นที่ และวางแผน แนวทางจัดการต่อ/จัดในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open