สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.พัทลุง อ.ปากพะยูน ต.เกาะนางคำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : จ.พัทลุง อ.ปากพะยูน ต.เกาะนางคำ
ภายใต้โครงการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มกราคม 2565
งบประมาณ 800,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 800,000.00 0 0.00
8 ก.ค. 64 1.1 การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการ- จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน (ทำงานร่วมกับโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อนำข้อมูลใช้วางแผนและตัดสินใจจัดทำแผน แนวทาง และงบประมาณสนับสนุน 0 95,000.00 -
8 ก.ค. 64 2.1 การประชุมเกษตรกร (สวนยาง/ปาล์ม) กลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพในตำบล จำนวน 1 ครั้ง เพื่อวางเป้าหมายการยกระดับผลผลิตการประมง ไปสู่โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหาร โรงแรม และพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน OTOP และแหล่งท่องเที่ยว 0 33,200.00 -
8 ก.ค. 64 2.2 ปฏิบัติการยกระดับการผลิต การแปรรูปอาหารทะเลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง 0 376,000.00 -
8 ก.ค. 64 2.3 การติดตามประเมินสภาพแวดล้อม แหล่งผลิตอาหารของชุมชน การผลิตสินค้า OTOP 0 27,600.00 -
8 ก.ค. 64 2.4 พัฒนาการตลาด การเชื่อมโยงไปสู่ โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงแรม และตลาดชุมชน และการเชื่อมโยงผลผลิตสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 0 235,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2563 12:46 น.