สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม งานบริหารงานกลาง การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ -
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สนส
วันที่อนุมัติ 31 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 300,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
6 - 7 ต.ค. 63 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 40.00 150,000.00 186,013.00
17 - 18 พ.ย. 63 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 40.00 150,000.00 97,000.00
22 ธ.ค. 63 ประชุมทิศทางการดำเนินงานบูรณาการกลไกสุขภาพเขต ๑๑ 30.00 70,000.00 31,754.00
รวม 110 370,000.00 3 314,767.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย PPI_Admin PPI_Admin เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 12:03 น.