สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

งานบริหารงานกลาง การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานบริหารงานกลาง การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ภายใต้โครงการ การพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
รหัสโครงการ -
วันที่อนุมัติ 31 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 300,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สนส
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวซูวารี มอซู
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัด
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 110 370,000.00 3 315,305.00
6 - 7 ต.ค. 63 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 40 150,000.00 186,013.00
17 - 18 พ.ย. 63 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินแผนงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 40 150,000.00 97,538.00
22 ธ.ค. 63 ประชุมทิศทางการดำเนินงานบูรณาการกลไกสุขภาพเขต ๑๑ 30 70,000.00 31,754.00

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2564 12:03 น.