โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม โครงการบริหารจัดการขยะชุมชนกื้ดช้าง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานหลัก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
หน่วยงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
ชื่อชุมชน หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ 3 บ้านสบก๋าย หมู่ 4 บ้านต้นขาม หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ 6 บ้านทุ่งละคร หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม และหมู่ 8 บ้านผาปู่จอม
ชื่อผู้รับผิดชอบ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 180 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
การติดต่อ 081-3867733
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 350,000.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
เชียงใหม่ แม่แตง กืดช้าง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน หมู่ 3 บ้านสบก๋าย หมู่ 4 บ้านต้นขาม หมู่ 5 บ้านห้วยน้ำดัง หมู่ 6 บ้านทุ่งละคร หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม และหมู่ 8 บ้านผาปู่จอม มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของ ช้าง (ปางช้าง) แม่น้ำแตง (แก่งกื้ด) ชนเผ่าชาวไทยภูเขา และกิจกรรมขี่ช้าง ล่องแก่ง โหนสริง ปั่นจักรยาน เดินป่า โรงแรมที่พัก โฮมสเตย์ ฯลฯ โดยมีนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศที่เข้ามาในตำบลมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปี ซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหลายครัวเรือน
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
ชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข้อมูลประเด็นปัญหา
1. ปริมาณขยะในชุมชน/ค่าเฉลี่ยการเกิดต่อคนต่อวันบางชุมชนมากกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศ
2. ปริมาณขยะล้นบ่อ (แบบฝังกลบ) ในชุมชน ต้องขุดบ่อขยะเพิ่ม
3. การลักลอบเผาขยะในการลดปริมาณขยะในบ่อ (ผลกระทบต่อการเกิดมลพิษทางอากาศและไฟป่า)
4. การลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ป่า และบริเวณสาธารณะในพื้นที่เช่น ริมถนนหนทางและริมแม่น้ำ
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
นวัตกรรมเชิงกระบวนการทางสังคม/สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน/องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการขยะที่เหมาะสมกับชุมชน

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

กระบวนการทางสังคม, การคัดแยกและจัดการขยะ

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

  • การจัดการขยะ

ภาพถ่าย

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย sakollawat_1985 sakollawat_1985 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 11:02 น.