โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท หมู่ที่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท หมู่ที่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม โครงการพันธกิจสัมพันธ์ แก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท หมู่ที่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 12 ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี คลองหลวง คลองหนึ่ง place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชมโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดคุณหญิงส้มจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ซึ่งทางวัดได้รับการบริจาคที่ดินมาจากหม่อมแผ้วซึ่งบริจาคให้จำนวน 20 ไร่ และต่อมาพระยาเขื่อนเพ็ชร์เสนา (ทรัพย์ อุณหะนันทน์) กับคุณหญิงเขื่อนเพ็ชรเสนา (ส้มจีน อุณหะนันทน์) ได้ถวายที่ดินอีก 400 ไร่เศษ โดยในเวลาต่อมาได้มีการตัดถนนพหลโยธิน ทำให้เกิดการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นพื้นที่บริเวณวัดคุณหญิงส้มจีนกับส่วนที่เป็นพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โดยพื้นที่ในส่วนของชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณหญิงส้มจีน และในพื้นที่ตรงนี้ ในอดีตคุณหญิงส้มจีนได้มีการอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีความยากจนได้เข้ามาอยู่อาศัยฟรี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 ซึ่งได้มีชาวบ้านค่อย ๆ ทยอยเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเรือน ปักถิ่นฐานสร้างครอบครัว มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังในปัจจุบัน ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีประมาณกว่า 800 ครัวเรือน ซึ่งได้มีการจ่ายค่าเช่าที่ดินแก่มูลนิธิวัดคุณหญิงส้มจีนในอัตราตารางวาละ 5 บาทต่อปี
ในชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มีประชากรโดยประมาณ 8,000 คน แต่มีประชากรแฝงอยู่ประมาณ 10,000 คน เนื่องจากประชากรโดยส่วนมากเป็นประชากรต่างถิ่นที่มีการย้ายถิ่นฐานมาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จึงทำให้มีอัตราการย้ายเข้าและย้ายออกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
O1 มีการสนับสนุนการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐ
O2 มีสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งอยู่ใกล้ ที่ให้ความสนใจในการพัฒนาชุมชน
S1 มีผู้นำชุมชนและทีมงานที่เข็มแข็ง ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
S2 มีพื้นที่อยู่อาศัย ที่คนในชุมชนเสียค่าเช่าในราคาถูก
S3 อยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ข้อมูลประเด็นปัญหา
W1 คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจกัน เนื่องจากส่วนมากเป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายมาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
W2 ขาดความใส่ใจในการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
W3 ขาดสถานที่ในการจัดกิจกรรม เนื่องจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่มีเจ้าของ
W4 มีปัญหาความแออัดของคนในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นที่พักอาศัยแบบ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า
W5 มีปัญหาจากการทิ้งขยะ
W6 มีปัญหาน้ำเน่าเสีย
W7 คนในชุมชนขาดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจกัน เนื่องจากส่วนมากเป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายมาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ด้วยแนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) จากปรัชญาการสร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ไปสู่การทำงานของสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคี ในพื้นที่ (Engagement) ที่มุ่งหมายหวังผลที่จะตอบปัญหาของชุมชนหรือสังคมเฉพาะที่ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้น พันธกิจนี้จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริงของทุกภาคส่วนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยด้วยกันเองและระดับมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้ ดังนั้นการสำรวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี ที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการตามแผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • จ.ปทุมธานี
 • ชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
 • ต.คลองหนึ่ง
 • หมู่ที่ 12
 • อ.คลองหลวง

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 10:43 น.