การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ นํ้าพริกนรก หมู่ที่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ นํ้าพริกนรก หมู่ที่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ข้อมูลโครงการ

ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ นํ้าพริกนรก หมู่ที่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สถาบันอุดมศึกษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานหลัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
หน่วยงานร่วม คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 6 คลองหน้าไม้ ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ชื่อผู้รับผิดชอบ ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ที่อยู่ผู้รับผิดชอบ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
ชื่อผู้ร่วมโครงการ/สาขา -
การติดต่อ 029093026
ปี พ.ศ. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 กันยายน 2562
งบประมาณ 0.00 บาท

พื้นที่ดำเนินงาน

จังหวัดอำเภอตำบลลักษณะพื้นที่
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว หน้าไม้ place directions

รายละเอียดชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหน้าไม้ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นั้น มีครัวเรือนของ
ชุมชน ประมาณ 200 ครัวเรือน มีผู้ป่วยติดเตียง 10 คน และผู้ที่มีอายุ มากสุด คือ 99 ปี สภาพทั่วไป จะ
เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาประมาณ 40 ราย โดย 11 ราย จะเป็นที่ดินของตนเองและมีที่เช่าที่ทำนาที่เหลือ
อีก 10ราย เป็นบุคคลภายนอกที่มาจากที่อื่นมาทำนา แต่เนื่องจากที่ดินมีจำกัด ประกอบกับแต่ละบ้านที่
ลูกหลายคน ทำให้มีที่ดินไม่พอแบ่งปัน ทำให้ลูกๆในครัวเรือนต้องไปหางานอื่นทำ และมีเกษตรกรที่ปลูก
ผักขายและส่งมาขายที่ตลาดไทย นอกจากนี้ประกอบกับบ้านหน้าไม้เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดถนนสาย 340
ทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี จึงทำให้มีโรงงานอาหารสัตว์มาตั้ง มีชื่อว่า บริษัท ท็อป ฟิด มิลล์ จำกัด
นอกจากนี้ยังมีโรงงานอื่นๆอีกประมาณ 10โรง ได้แก่โรงงานทำวงกบ โรงงานทำน้ํ้าคลอลอฟีน (เจ้าของ
เป็นชาวมาเลเซีย) โรงทำเหล็ก ฯลฯ และยังมีสถานที่ดูแลผู้สูงอายุของเอกชน อีก 2 แห่ง ที่มาดำเนิน
กิจการ และสามารถทำได้ดีตลาดของชุมชน จะมีตลาดเช้าอยู่ใกล้กับวัดหน้าไม้ ชุมชนหมู่ 7 โดยจะขาย
ตั้งแต่เช้ามืด จนถึงเวลาประมาณ 9.00 น. ส่วนตลาดบ่ายจะเริ่มขายที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน โดยเริ่มขาย
เวลาประมาณ 16.00-20.00 น.
ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร
- ผู้นำมีศักยภาพ และมีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของชุมชน
- แหล่งผลิตหัตถกรรมประดับมุก
- ผลิตภัณฑ์หุ่นที่ทำจากเศษเหล็ก
- วัฒนธรรมกวนกะละแมแบบมอญ
ข้อมูลประเด็นปัญหา
ขาดองค์ความรู้การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และการถนอมอาหาร
ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่
- ด้านการส่งเสริมให้บ้านหน้าไม้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
นวัตวิถี เนื่องจากในชุมชนบ้านหน้าไม้มีสินค้าในชุมชน
ขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่จะสื่อได้ถึงความเป็นชุมชน
หมู่บ้านหน้าไม้ได้อย่างชัดเจน
- ด้านอาชีพเสริม เช่น ความรู้ในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดให้เป็นสินค้า OTOP

ประเด็นปัญหาหลัก

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

Action Learning คือ การรวมกลุ่มของคนที่มีระดับของทักษะและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และองค์ความรู้การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ และการถนอมอาหาร

ประเภทนวัตกรรม

นวัตกรรมชุมชน , นวัตกรรมเกษตร , นวัตกรรมแก้จน , นวัตกรรมสังคม

รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คำสำคัญเพื่อการค้นหา

 • กล้วยกรอบ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • คลองหน้าไม้
 • จ.ปทุมธานี
 • ต.หน้าไม้
 • นั้าพริกนรก
 • หมู่ที่ 6

ภาพถ่าย

 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ
 • photo คำอธิบายภาพ

วีดิโอ

ไฟล์เอกสาร

โครงการขยายผล

นำเข้าสู่ระบบโดย learnoffice learnoffice เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 14:20 น.