สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดกระบี่
ภายใต้โครงการ โครงการการยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุขประจำปี พ.ศ. 2566
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2023 - 30 กันยายน 2023
งบประมาณ 200,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
4. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
5. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
6. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
7. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66
1 ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ และหน่วยเลขานุการกิจ(1 ม.ค. 2023-31 ม.ค. 2023) 57,000.00                  
2 อบรมนักธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูป(1 ม.ค. 2023-31 ม.ค. 2023) 0.00                  
3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน(1 ม.ค. 2023-30 ก.ย. 2023) 20,000.00                  
4 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ(1 ม.ค. 2023-30 ก.ย. 2023) 12,000.00                  
5 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ(1 ม.ค. 2023-30 ก.ย. 2023) 14,000.00                  
6 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566(1 ก.พ. 2023-28 ก.พ. 2023) 24,000.00                  
7 อบรมนักจัดการทางสังคมจังหวัดกระบี่(1 มี.ค. 2023-31 มี.ค. 2023) 0.00                  
8 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา(1 มิ.ย. 2023-30 มิ.ย. 2023) 8,000.00                  
9 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566(1 ก.ค. 2023-31 ก.ค. 2023) 65,000.00                  
รวม 200,000.00
1 ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ และหน่วยเลขานุการกิจ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 57,000.00 0 0.00
1 - 31 ม.ค. 66 ครั้งที่ 1 : ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและออกแบบแนวทาง การดำเนินงาน (ได้กลไกคณะทำงาน) 0 57,000.00 -
2 อบรมนักธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการแปรรูป กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
3 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 20,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 20,000.00 -
4 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 12,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 12,000.00 -
5 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 14,000.00 0 0.00
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 14,000.00 -
6 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 24,000.00 0 0.00
1 - 28 ก.พ. 66 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566 0 24,000.00 -
7 อบรมนักจัดการทางสังคมจังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 0 0 0
8 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 8,000.00 0 0.00
1 - 30 มิ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา 0 8,000.00 -
9 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566 กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 65,000.00 0 0.00
1 - 31 ก.ค. 66 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566 0 65,000.00 -

 

stars
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
9. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2023 11:07 น.