สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 - 31 ม.ค. 66 ครั้งที่ 1 : ประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานและออกแบบแนวทาง การดำเนินงาน (ได้กลไกคณะทำงาน) 0 57,000.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน 0 20,000.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าบริหารจัดการโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 12,000.00 -
1 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66 ค่าธรรมเนียมองค์กร ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณหมวดดำเนินการ 0 14,000.00 -
1 - 28 ก.พ. 66 เวทีทบทวนข้อเสนอ วิเคราะห์มติสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข กำหนดแผนงาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ ปี 2566 0 24,000.00 -
1 - 30 มิ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานและแกนนำประเด็นประมวล วิคราะห์ สรุปข้อมูลวิชาการนำเข้าเวทีสมัชชา 0 8,000.00 -
1 - 31 ก.ค. 66 เวทีสมัชชากระบี่อยู่เย็นเป็นสุข (สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่) ประจำปี 2566 0 65,000.00 -
รวม 0 200,000.00 0 0.00