สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน

กิจกรรม : ค่าตอบแทนผู้ประสานงาน
วันที่ 01/01/2023 - 30/09/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :